PROCÉS PRODUCTIU

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

L’empresa d’avaluació Lloysd’s Register acredita el sistema de qualitat de Padesa, seguint les normes ISO 9001 i ISO 22000, i certifica que som una companyia respectuosa amb la normativa vigent, tant en el terreny sanitari com en el mediambiental. D’altra banda, disposem també d’un pla de control documentat per assegurar la qualitat dels nostres productes, basat en l’Anàlisi de Riscos i Control de Punts Crítics (ARCPC)

 

  • Mensualment, una empresa autoritzada realitza un tractament DDD (desinfecció, desinsectació i desratització)
  • Tota la carn obtinguda prové de la zona en la que estem situats.
  • El nostre equip tècnic del departament de criança d’aus gestiona els medicaments tenint en compte el període de supressió especificat per a cada un, que queda degudament registrat en el suport informàtic.
  • Guardem en el nostre poder, per a la consulta si cal, tot els registres de presa de mostres realitzats pels serveis veterinaris oficials, tal com exigeix el Pla Nacional d’Investigació de Residus.

CONTROL

Durant el procés de manipulació de les aus, totes les vísceres són retirades de manera efectiva, garantint que en cap moment entrin en contacte amb la carn.

NETEJA

Les operacions de neteja i desinfecció, després de l’ús de les instal·lacions, es realitzen diàriament per personal degudament capacitat. Realitzem rotacions de detergents i desinfectants, autoritzats per a la indústria alimentària.

SEGUIMENT

Portem a terme un seguiment minuciós de les nostres aus al llarg de tot el cicle de producció, des de que els animals estan en les granges d’engreix fins que són envasats per lliurar al client.

INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

Para poder mejorar nuestro funcionamiento y conseguir la máxima calidad en nuestros productos, día a día innovamos mediante la tecnificación y la automatización del proceso productivo. Estos avances nos permiten conseguir los mejores resultados e introducir nuevos productos en el mercado.productos y la introducción de nuevos productos al mercado.

TRAÇABILITAT I QUALITAT

Gràcies al seguiment de les nostres aus, des de la cria fins a la comercialització, passant per l’especejament, podem disposar de la traçabilitat del cicle complet de tots els nostres animals.

CICLE COMPLET

Vigilem tot el procés al detall, des de l’alimentació de les nostres aus (produint nosaltres mateixos els pinsos), fins al transport dels animals i la planta d’especejament. D’aquesta manera, assegurem la màxima qualitat dels nostres productes, vigilant tot el procés.