INVERSIONS

2021, Roquetes
El Projecte d’inversió per innovació competitiva i millores tecnològiques en línies de producció i nou sistema d’aprofitament de canals en escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa situada al T.M. de Roquetes (Baix Ebre) ha rebut un ajut a l’empara de l’Ordre AAR/1319/2021 amb l’ajut financer de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya.

Les inversions han esta realitzades en diferents línies productives, però amb el fi comú de millorar la competitivitat en els processos de producció i transformació a mes d’incrementar el valor afegit dels productes agrícoles.

Aquestes inversions també foment de l’economia circular en industria i la internacionalització de la empresa, ja que incorpora processos punters en el estalvi energètic i la optimització de recursos.